Garancija za pravna lica

GARANCIJA 24 meseca

Garanija sadrži osnovne informacije o kvalitetu proizvoda, kao i način i postupak ostvarenja prava kupaca utvrdjenih zakonskim propisima Republike Srbije: Garancija kvaliteta, Uslovi i pravo na reklamaciju, Obaveze davaoca garancije, Postupak rešavanja reklamacije, Prava kupca i tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika koje ne predstavlja deo garantnog lista.

1. GARANCIJA KVALITETA

Kemoimpex kao uvoznik i distributer garantuje kvalitet i funkcionalnost proizvoda brendova:Starfire, Cooper, Cordiant,  Continental, Nokian, Dayton, Mirage, Niznjekamsk, Omsk, Jaroslav, Voltyre, Trayal, Marris i Kabat koji se nude i prodaju na tržištu Republike Srbije. Garantni rok na izradu, materijal i konstrukciju proizvoda brendova spoljašnjih guma (Pirelli, Hankook, Lassa, Starfire, Cooper, Cordiant, Laufenn, Contintantel, Mirage, Intertack, Triangle, Ozka, Niznjekamsk, Omsk, Jaroslav i Kabat) i unutrašnjih guma (Kabat, Voltyre, Niznjekamsk, Omsk, Jaroslav, Kirov) teče od datuma kupovine i iznosi:

1. Za spoljne putničke, poluteretne, 4x4, teretne, poljoprivredne, damper i industrijske gume - 24 meseci

2. Za sve tipove unutrašnjih guma - 24 meseci

3. Za spoljne i unutrašnje gume svih tipova, koje su montirane u prvoj ugradnji, važe uslovi garancije koju daju proizvođači vozila (mašina).

Garantni rok od 24 meseci, propisan u tački 1 ovog stava je kraći ukoliko je preostala dubina dezena spoljne gume manja od zakonskog minimuma za odgovarajuću kategoriju pneumatika (vozila).

  2. USLOVI I PRAVO NA REKLAMACIJU

Pravo na reklamaciju proizvoda u garantnom roku, utvrđeno u poglavlju 1 Garantnog lista (Garancija Kvaliteta), imaju sva pravna i fizička lica kao kupci proizvoda svih navedenih brendova.

1. Uslovi pod kojima kupac može pokrenuti postupak reklamacije:

1.1 Da dostavi reklamirani proizvod prodavcu od koga je proizvod kupio

1.2 Da priloži pravilno popunjen Garantni list, overen od strane prodavca na dan kupovine proizvoda

1.3 Da priloži originalni račun o kupovini proizvoda

1.4 Da priloži račun o kupovini vozila, ukoliko je proizvod kupljen sa vozilom (prva ugradnja)

1.5 Da uredno popuni i preda Zahtev za reklamaciju i da verodostojnost unetih podataka potvrdi svojim potpisom kao vlasnik, korisnik proizvoda, ili da to u njegovo ime potvrdi ovlašćeni zastupnik. Zahtev za reklamaciju predstavlja prijavni list za reklamaciju čija se forma nalazi kod prodavca, a koji je u obavezi da isti preda kupcu u slučaju postojanja kupčeve namere da inicira postupak reklamacije

2. Slučajevi kada kupac ne može da pokrene postupak reklamacije:

2.1 Ako je istekao garantni rok proizvoda naveden u poglavlju 1 Garantnog lista

2.2 Ako je preostala dubina dezena spoljne gume u trenutku pokretanja postupka reklamacije manja od zakonskog minimuma za odgovarajuću kategoriju pneumatika (vozila)

2.3 Za proizvode koji su naknadno, van fabrike davaoca garancije, dorađivani (na kojima je vršena bilo kakva dodatna intervencija)

2.4 Za proizvod bez jasno vidljivih standardnih identifikacionih oznaka u trenutku pokretanja reklamacije (oznaka proizvođača, identifikacioni kod, serijski broj i/ili DOT)

2.5 Ako na proizvodu postoje bilo kakva mehanička oštećenja izazvana prilikom eksploatacije, ili izazvana nestručnom montažom ili demontažom proizvoda

2.6 Ako je guma bila montirana na vozilo za koje proizvođač vozila u svojim tehničkim uputstvima nije propisao takvu dimenziju ili konstrukciju guma (pogrešno odabrana dimenzija ili tip gume, ili naplatka)

2.7 Ako nisu poštovani uslovi za tehničku upotrebu proizvoda (pritisak pumpanja spoljnih guma, opterećenje vozila, tehnička ispravnost vozila i sl.)

2.8 Ako guma pokazuje posledice habanja (brzo habanje, jednostrano, stepenasto, testerasto itd.)

2.9 Ako proizvod izaziva smetnje u vožnji (trešenje kad je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako su smetnje u vožnji posledica otežanja na obručima točka ili stanja u kome je vozilo)

2.10 Ukoliko postoje neravnine na boku pneumatika (udubljenja, ispupčenja, valovitost), ukoliko je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako je od datuma kupovine prošlo više od godinu dana.

3. POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE

1. Reklamacioni postupak se inicira podnošenjem popunjenog Zahteva za reklamaciju, u rokovima utvrđenim u poglavlju 1 Garantnog lista (Garancija kvaliteta), i to isključivo prodavcu kod koga je proizvod kupljen. Popunjen Zahtev za reklamaciju mora biti potpisan od strane vlasnika, korisnika proizvoda, ili njegovog zastupnika. Uz pravilno popunjen Zahtev za reklamaciju, obavezno je da se priloži reklamirani proizvod, prvavilno popunjen Garantni list overen od strane prodavca na dan kupovine i račun o kupovini proizvoda, odnosno račun o kupovini vozila ukoliko se reklamira proizvod iz prve ugradnje

2. Pravo na rešavanje zahteva i odlučivanje o reklamaciji imaju isključivo obučeni, stručni i ovlašćeni predstavnici prodavaca (servisera) i davaoca garancije

3. Odgovor na reklamacioni zahtev dostavlja se kupcu u roku od 15 dana, a ceo reklamacioni postupak obaviće se najkasnije u roku od 45 dana od dana iniciranja reklamacionog postupka, izuzev za potrošače fizička lica koji na tržištu pribavljaju robu u svrhe koje nisu namenjene njihovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, za koje važe rokovi saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, precizirani u tački 4 ovog Garantnog lista

4. Ukoliko je reklamacija opravdana, obeštećenje kupca se vrši novim proizvodom ili isplatom novčanog iznosa u procentualnoj vrednosti neamortizovanog dela vrednosti gume, koji je utvrđen na osnovu merenja preostale dubine gazećeg sloja gume

5. Proizvodi kojima se priznaje reklamacija postaju vlasništvo proizvođača/uvoznika i ne vraćaju se podnosiocu reklamacionog zahteva

6. Proizvod čija reklamacija nije prihvaćena, a postoji pisani zahtev kupca za povraćaj proizvoda (koji se popunjava u Zahtevu za reklamaciju), biće vraćen u prodajni objekat u kome je reklamacioni postupak pokrenut

7. Proizvod čija reklamacija nije prihvaćena, čuva se 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja kupcu o neprihvatanju njegove reklamacije, pod uslovom da se kupac tako izjasnio u Zahtevu za reklamaciju

  4. PRAVA KUPCA PO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA

Ovim garantnim listom davalac garancije ne utiče na prava potrošača, saglasno odredbi čl. 52 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i njegova prava su posebno zaštićena Zakonom o zaštiti potrošača, a naročito:

- pravo izbora da se nesaobraznost reklamiranog proizvoda otkloni opravkom (ukoliko je to moguće), ili zamenom proizvoda

- pravo da zahteva umanjenje cene, ili rasikid ugovora o kupoprodaji reklamiranog proizvoda (ukoliko otklanjanje nesaobraznosti iz prethodne tačke nije moguće, ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca ili davaoca garancije)

- pravo da raskine ugovor o kupoprodaji reklamiranog proizvoda, ako ne može da ostvari svoja prava utvrđena tačkom 1 ovog stava, s tim što kupac nema pravo da raskine predmetni ugovor ako je nesaobraznost proizvoda neznatna

- pravo da u roku od 8 dana, od dana predaje reklamacije prodavcu, dobije odgovor pisanim ili elektronskim putem, koji mora da sadrži odluku da li se prihvata reklamacija, izjašnjenje o njegovom zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu

GARANCIJA 36 MESECI

Garancija sadrži osnovne informacije o kvalitetu proizvoda, kao i način i postupak ostvarenja prava kupaca utvrđenih zakonskim propisima Republike Srbije: Garancija kvaliteta, Uslovi i pravo na reklamaciju, Obaveze davaoca garancije, Postupak rešavanja reklamacije, Prava kupca i tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika koje ne predstavlja deo Garantnog lista.

1. GARANCIJA KVALITETA

Kemoimpex kao uvoznik i distributer garantuje kvalitet i funkcionalnost proizvoda brendova: Michelin, BFGoodrich, Kleber, Tigar, Riken, Kormoran, Taurus, Sava, Fulda, Dunlop, Goodyear, Debica, Linglong, Pirelli,  koji se nude i prodaju na tržištu Republike Srbije. Garantni rok na izradu, materijal i konstrukciju proizvoda brendova spoljašnjih guma Michelin, BFGoodrich, Kleber, Tigar, Riken, Kormoran, Taurus, Sava, Fulda, Dunlop, Goodyear, Debica, Linglong, Pirelli) teče od datuma kupovine i iznosi:

1. Za spoljne putničke, poluteretne, 4x4, teretne, poljoprivredne, damper i industrijske gume - 36 meseci

2. Za sve tipove unutrašnjih guma - 24 meseci

3. Za spoljne i unutrašnje gume svih tipova, koje su montirane u prvoj ugradnji, važe uslovi garancije koju daju proizvođači vozila (mašina)

Garantni rok od 36 meseci, propisan u tački 1 ovog stava, je kraći ukoliko je preostala dubina dezena spoljne gume manja od zakonskog minimuma za odgovarajuću kategoriju pneumatika (vozila)

  2. USLOVI I PRAVO NA REKLAMACIJU

Pravo na reklamaciju proizvoda u garantnom roku, utvrđeno u poglavlju 1 Garantnog lista (Garancija kvaliteta), imaju sva pravna i fizička lica kao kupci proizvoda svih navedenih brendova.

1. Uslovi pod kojima kupac moze pokrenuti postupak reklamacije:

1.1 Da dostavi reklamirani proizvod prodavcu od koga je proizvod kupio

1.2 Da priloži pravilno popunjen Garantni list, overen od strane prodavca na dan kupovine proizvoda

1.3 Da priloži originalni račun o kupovini proizvoda

1.4 Da priloži račun o kupovini vozila, ukoliko je proizvod kupljen sa vozilom (prva ugradnja)

1.5 Da uredno popuni i preda Zahtev za reklamaciju i da verodostojnost unetih podataka potvrdi svojim potpisom kao vlasnik, korisnik proizvoda, ili da to u njegovo ime potvrdi ovlašćeni zastupnik. Zahtev za reklamaciju predstavlja prijavni list za reklamaciju čija se forma nalazi kod prodavca, a koji je u obavezi da isti preda kupcu u slučaju postojanja kupčeve namere da inicira postupak reklamacije

2. Slučajevi kada kupac ne može da pokrene postupak reklamacije:

2.1 Ako je istekao garantni rok proizvoda naveden u poglavlju 1 Garantnog lista

2.2 Ako je preostala dubina dezena spoljne gume u trenutku pokretanja postupka reklamacije manja od zakonskog minimuma za odgovarajuću kategoriju pneumatika (vozila)

2.3 Za proizvode koji su naknadno, van fabrike davaoca garancije, dorađivani (na kojima je vršena bilo kakva dodatna intervencija)

2.4 Za proizvod bez jasno vidljivih standardnih identifikacionih oznaka u trenutku pokretanja reklamacije (oznaka proizvođača, identifikacioni kod, serijski broj i/ili DOT)

2.5 Ako na proizvodu postoje bilo kakva mehanička oštećenja izazvana prilikom eksploatacije, ili izazvana nestručnom montažom ili demontažom proizvoda

2.6 Ako je guma bila montirana na vozilo za koje proizvođač vozila u svojim tehničkim uputstvima nije propisao takvu dimenziju ili konstrukciju guma (pogrešno odabrana dimenzija ili tip gume, ili naplatka)

2.7.Ako nisu poštovani uslovi za tehničku upotrebu proizvoda (pritisak pumpanja spoljnih guma, opterećenje vozila, tehnička ispravnost vozila i sl.)

2.8 Ako guma pokazuje posledice habanja (brzo habanje, jednostrano, stepenasto, testerasto, itd.)

2.9 Ako proizvod izaziva smetnje u vožnji (trešenje kad je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako su smetnje u vožnji posledica otežanja na obručima točka, ili stanja u kome je vozilo)

2.10 Ukoliko postoje neravnine na boku pneumatika (udubljenja, ispupčenja, valovitost) ukoliko je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako je od datuma kupovine prošlo više od godinu dana

    3. POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE

1. Reklamacioni postupak se inicira podnošenjem popunjenog Zahteva za reklamaciju, u rokovima utvrđenim u poglavlju 1 Garantnog lista (Garancija Kvaliteta), i to isključivo prodavcu kod koga je proizvod kupljen. Popunjen Zahtev za reklamaciju mora biti potpisan od strane vlasnika, korisnika proizvoda, ili njegovog zastupnika. Uz pravilno popunjen Zahtev za reklamaciju, obavezno je da se priloži reklamirani proizvod, prvavilno popunjen Garantni list, overen od strane prodavca na dan kupovine i račun o kupovini proizvoda, odnosno račun o kupovini vozila, ukoliko se reklamira proizvod iz prve ugradnje

2. Pravo na rešavanje zahteva i odlučivanje o reklamaciji imaju isključivo obučeni, stručni i ovlašćeni predstavnici prodavaca (servisera) i davaoca garancije

3. Odgovor na reklamacioni zahtev dostavlja se kupcu u roku od 15 dana, a ceo reklamacioni postupak obaviće se najkasnije u roku od 45 dana od dana iniciranja reklamacionog postupka, izuzev za potrošače fizička lica koji na tržištu pribavljaju robu u svrhe koje nisu namenjene njihovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, za koje važe rokovi saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, precizirani u tački 4 ovog garantnog lista

4. Ukoliko je reklamacija opravdana, obeštećenje kupca se vrši novim proizvodom ili isplatom novčanog iznosa u procentualnoj vrednosti neamortizovanog dela vrednosti gume, koji je utvrđen na osnovu merenja preostale dubine gazećeg sloja gume

5. Proizvodi kojima se priznaje garancija postaju vlasništvo proizvođača/uvoznika i ne vraćaju se podnosiocu reklamacionog zahteva

6. Proizvodi čija reklamacija nije prihvaćena, a postoji pisani zahtev kupca za povraćaj proizvoda (koji se popunjava u Zahtevu za reklamaciju), biće vraćeni u prodajni objekat u kome je reklamacioni postupak pokrenut

7. Proizvod čija reklamacija nije prihvaćena, čuva se 60 dana od dana dostavljanja obaveštenja kupcu o neprihvatanju njegove reklamacije, pod uslovom da se kupac tako izjasnio u Zahtevu za reklamaciju

  4. PRAVA KUPCA PO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA

Ovim garantnim listom davalac garancije ne utiče na prava potrošača, saglasno odredbi čl. 52 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i njegova prava su posebno zaštićena Zakonom o zaštiti potrošača, a naročito:

- pravo izbora da se nesaobraznost reklamiranog proizvoda otkloni opravkom (ukoliko je to moguće), ili zamenom proizvoda

- pravo da zahteva umanjenje cene, ili rasikid ugovora o kupoprodaji reklamiranog proizvoda (ukoliko otklanjanje nesaobraznosti iz prethodne tačke nije moguće, ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca ili davaoca garancije)

- pravo da raskine ugovor o kupoprodaji reklamiranog proizvoda, ako ne može da ostvari svoja prava utvrđena tačkom 1 ovog stava, s tim što kupac nema pravo da raskine predmetni ugovor ako je nesaobraznost proizvoda neznatna

- pravo da u roku od 8 dana, od dana predaje reklamacije prodavcu, dobije odgovor pisanim ili elektronskim putem, koji mora da sadrži odluku da li se prihvata reklamacija, izjašnjenje o njegovom zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu

 

GARANCIJA 48 MESECI
 

Garancija sadrži osnovne informacije o kvalitetu proizvoda, kao i način i postupak ostvarenja prava kupaca utvrđenih zakonskim propisima Republike Srbije: Garancija kvaliteta, Uslovi i pravo na reklamaciju, Obaveze davaoca garancije, Postupak rešavanja reklamacije, Prava kupca i tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika koje ne predstavlja deo Garantnog lista.

1. GARANCIJA KVALITETA

Kemoimpex kao uvoznik i distributer garantuje kvalitet i funkcionalnost proizvoda brendova: Hankook, Laufenn, Kingstar, Lassa, Bridgestone, Firestone, Ozka, Cultor, Trelleborg koji se nude i prodaju na tržištu Republike Srbije. Garantni rok na izradu, materijal i konstrukciju proizvoda brendova spoljašnjih guma (Hankook, Laufenn, Kingstar, Lassa, Bridgestone, Firestone, Ozka, Cultor, Trelleborg ) teče od datuma kupovine i iznosi:

1. Za spoljne putničke, poluteretne, 4x4, teretne, poljoprivredne, damper i industrijske gume - 48 meseci

2. Za sve tipove unutrašnjih guma - 24 meseci

3. Za spoljne i unutrašnje gume svih tipova, koje su montirane u prvoj ugradnji, važe uslovi garancije koju daju proizvođači vozila (mašina)

Garantni rok od 48 meseci, propisan u tački 1 ovog stava, je kraći ukoliko je preostala dubina dezena spoljne gume manja od zakonskog minimuma za odgovarajuću kategoriju pneumatika (vozila)

  2. USLOVI I PRAVO NA REKLAMACIJU

Pravo na reklamaciju proizvoda u garantnom roku, utvrđeno u poglavlju 1 Garantnog lista (Garancija kvaliteta), imaju sva pravna i fizička lica kao kupci proizvoda svih navedenih brendova.

1. Uslovi pod kojima kupac moze pokrenuti postupak reklamacije:

1.1 Da dostavi reklamirani proizvod prodavcu od koga je proizvod kupio

1.2 Da priloži pravilno popunjen Garantni list, overen od strane prodavca na dan kupovine proizvoda

1.3 Da priloži originalni račun o kupovini proizvoda

1.4 Da priloži račun o kupovini vozila, ukoliko je proizvod kupljen sa vozilom (prva ugradnja)

1.5 Da uredno popuni i preda Zahtev za reklamaciju i da verodostojnost unetih podataka potvrdi svojim potpisom kao vlasnik, korisnik proizvoda, ili da to u njegovo ime potvrdi ovlašćeni zastupnik. Zahtev za reklamaciju predstavlja prijavni list za reklamaciju čija se forma nalazi kod prodavca, a koji je u obavezi da isti preda kupcu u slučaju postojanja kupčeve namere da inicira postupak reklamacije

2. Slučajevi kada kupac ne može da pokrene postupak reklamacije:

2.1 Ako je istekao garantni rok proizvoda naveden u poglavlju 1 Garantnog lista

2.2 Ako je preostala dubina dezena spoljne gume u trenutku pokretanja postupka reklamacije manja od zakonskog minimuma za odgovarajuću kategoriju pneumatika (vozila)

2.3 Za proizvode koji su naknadno, van fabrike davaoca garancije, dorađivani (na kojima je vršena bilo kakva dodatna intervencija)

2.4 Za proizvod bez jasno vidljivih standardnih identifikacionih oznaka u trenutku pokretanja reklamacije (oznaka proizvođača, identifikacioni kod, serijski broj i/ili DOT)

2.5 Ako na proizvodu postoje bilo kakva mehanička oštećenja izazvana prilikom eksploatacije, ili izazvana nestručnom montažom ili demontažom proizvoda

2.6 Ako je guma bila montirana na vozilo za koje proizvođač vozila u svojim tehničkim uputstvima nije propisao takvu dimenziju ili konstrukciju guma (pogrešno odabrana dimenzija ili tip gume, ili naplatka)

2.7.Ako nisu poštovani uslovi za tehničku upotrebu proizvoda (pritisak pumpanja spoljnih guma, opterećenje vozila, tehnička ispravnost vozila i sl.)

2.8 Ako guma pokazuje posledice habanja (brzo habanje, jednostrano, stepenasto, testerasto, itd.)

2.9 Ako proizvod izaziva smetnje u vožnji (trešenje kad je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako su smetnje u vožnji posledica otežanja na obručima točka, ili stanja u kome je vozilo)

2.10 Ukoliko postoje neravnine na boku pneumatika (udubljenja, ispupčenja, valovitost) ukoliko je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako je od datuma kupovine prošlo više od godinu dana

    3. POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE

1. Reklamacioni postupak se inicira podnošenjem popunjenog Zahteva za reklamaciju, u rokovima utvrđenim u poglavlju 1 Garantnog lista (Garancija Kvaliteta), i to isključivo prodavcu kod koga je proizvod kupljen. Popunjen Zahtev za reklamaciju mora biti potpisan od strane vlasnika, korisnika proizvoda, ili njegovog zastupnika. Uz pravilno popunjen Zahtev za reklamaciju, obavezno je da se priloži reklamirani proizvod, prvavilno popunjen Garantni list, overen od strane prodavca na dan kupovine i račun o kupovini proizvoda, odnosno račun o kupovini vozila, ukoliko se reklamira proizvod iz prve ugradnje

2. Pravo na rešavanje zahteva i odlučivanje o reklamaciji imaju isključivo obučeni, stručni i ovlašćeni predstavnici prodavaca (servisera) i davaoca garancije

3. Odgovor na reklamacioni zahtev dostavlja se kupcu u roku od 15 dana, a ceo reklamacioni postupak obaviće se najkasnije u roku od 45 dana od dana iniciranja reklamacionog postupka, izuzev za potrošače fizička lica koji na tržištu pribavljaju robu u svrhe koje nisu namenjene njihovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, za koje važe rokovi saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, precizirani u tački 4 ovog garantnog lista

4. Ukoliko je reklamacija opravdana, obeštećenje kupca se vrši novim proizvodom ili isplatom novčanog iznosa u procentualnoj vrednosti neamortizovanog dela vrednosti gume, koji je utvrđen na osnovu merenja preostale dubine gazećeg sloja gume

5. Proizvodi kojima se priznaje garancija postaju vlasništvo proizvođača/uvoznika i ne vraćaju se podnosiocu reklamacionog zahteva

6. Proizvodi čija reklamacija nije prihvaćena, a postoji pisani zahtev kupca za povraćaj proizvoda (koji se popunjava u Zahtevu za reklamaciju), biće vraćeni u prodajni objekat u kome je reklamacioni postupak pokrenut

7. Proizvod čija reklamacija nije prihvaćena, čuva se 60 dana od dana dostavljanja obaveštenja kupcu o neprihvatanju njegove reklamacije, pod uslovom da se kupac tako izjasnio u Zahtevu za reklamaciju

  4. PRAVA KUPCA PO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA

Ovim garantnim listom davalac garancije ne utiče na prava potrošača, saglasno odredbi čl. 52 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i njegova prava su posebno zaštićena Zakonom o zaštiti potrošača, a naročito:

- pravo izbora da se nesaobraznost reklamiranog proizvoda otkloni opravkom (ukoliko je to moguće), ili zamenom proizvoda

- pravo da zahteva umanjenje cene, ili rasikid ugovora o kupoprodaji reklamiranog proizvoda (ukoliko otklanjanje nesaobraznosti iz prethodne tačke nije moguće, ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca ili davaoca garancije)

- pravo da raskine ugovor o kupoprodaji reklamiranog proizvoda, ako ne može da ostvari svoja prava utvrđena tačkom 1 ovog stava, s tim što kupac nema pravo da raskine predmetni ugovor ako je nesaobraznost proizvoda neznatna

- pravo da u roku od 8 dana, od dana predaje reklamacije prodavcu, dobije odgovor pisanim ili elektronskim putem, koji mora da sadrži odluku da li se prihvata reklamacija, izjašnjenje o njegovom zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu

GARANCIJA 60 MESECI
 

Garancija sadrži osnovne informacije o kvalitetu proizvoda, kao i način i postupak ostvarenja prava kupaca utvrđenih zakonskim propisima Republike Srbije: Garancija kvaliteta, Uslovi i pravo na reklamaciju, Obaveze davaoca garancije, Postupak rešavanja reklamacije, Prava kupca i tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika koje ne predstavlja deo Garantnog lista.

1. GARANCIJA KVALITETA

Kemoimpex kao uvoznik i distributer garantuje kvalitet i funkcionalnost proizvoda brendova: Triangle, Mitas, Alliance,  koji se nude i prodaju na tržištu Republike Srbije. Garantni rok na izradu, materijal i konstrukciju proizvoda brendova spoljašnjih guma Triangle, Mitas, Alliance teče od datuma kupovine i iznosi:

1. Za spoljne putničke, poluteretne, 4x4, teretne, poljoprivredne, damper i industrijske gume - 60 meseci

2. Za sve tipove unutrašnjih guma - 24 meseci

3. Za spoljne i unutrašnje gume svih tipova, koje su montirane u prvoj ugradnji, važe uslovi garancije koju daju proizvođači vozila (mašina)

Garantni rok od 48 meseci, propisan u tački 1 ovog stava, je kraći ukoliko je preostala dubina dezena spoljne gume manja od zakonskog minimuma za odgovarajuću kategoriju pneumatika (vozila)

  2. USLOVI I PRAVO NA REKLAMACIJU

Pravo na reklamaciju proizvoda u garantnom roku, utvrđeno u poglavlju 1 Garantnog lista (Garancija kvaliteta), imaju sva pravna i fizička lica kao kupci proizvoda svih navedenih brendova.

1. Uslovi pod kojima kupac moze pokrenuti postupak reklamacije:

1.1 Da dostavi reklamirani proizvod prodavcu od koga je proizvod kupio

1.2 Da priloži pravilno popunjen Garantni list, overen od strane prodavca na dan kupovine proizvoda

1.3 Da priloži originalni račun o kupovini proizvoda

1.4 Da priloži račun o kupovini vozila, ukoliko je proizvod kupljen sa vozilom (prva ugradnja)

1.5 Da uredno popuni i preda Zahtev za reklamaciju i da verodostojnost unetih podataka potvrdi svojim potpisom kao vlasnik, korisnik proizvoda, ili da to u njegovo ime potvrdi ovlašćeni zastupnik. Zahtev za reklamaciju predstavlja prijavni list za reklamaciju čija se forma nalazi kod prodavca, a koji je u obavezi da isti preda kupcu u slučaju postojanja kupčeve namere da inicira postupak reklamacije

2. Slučajevi kada kupac ne može da pokrene postupak reklamacije:

2.1 Ako je istekao garantni rok proizvoda naveden u poglavlju 1 Garantnog lista

2.2 Ako je preostala dubina dezena spoljne gume u trenutku pokretanja postupka reklamacije manja od zakonskog minimuma za odgovarajuću kategoriju pneumatika (vozila)

2.3 Za proizvode koji su naknadno, van fabrike davaoca garancije, dorađivani (na kojima je vršena bilo kakva dodatna intervencija)

2.4 Za proizvod bez jasno vidljivih standardnih identifikacionih oznaka u trenutku pokretanja reklamacije (oznaka proizvođača, identifikacioni kod, serijski broj i/ili DOT)

2.5 Ako na proizvodu postoje bilo kakva mehanička oštećenja izazvana prilikom eksploatacije, ili izazvana nestručnom montažom ili demontažom proizvoda

2.6 Ako je guma bila montirana na vozilo za koje proizvođač vozila u svojim tehničkim uputstvima nije propisao takvu dimenziju ili konstrukciju guma (pogrešno odabrana dimenzija ili tip gume, ili naplatka)

2.7.Ako nisu poštovani uslovi za tehničku upotrebu proizvoda (pritisak pumpanja spoljnih guma, opterećenje vozila, tehnička ispravnost vozila i sl.)

2.8 Ako guma pokazuje posledice habanja (brzo habanje, jednostrano, stepenasto, testerasto, itd.)

2.9 Ako proizvod izaziva smetnje u vožnji (trešenje kad je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako su smetnje u vožnji posledica otežanja na obručima točka, ili stanja u kome je vozilo)

2.10 Ukoliko postoje neravnine na boku pneumatika (udubljenja, ispupčenja, valovitost) ukoliko je gazeći sloj već pohaban više od 10%, ili ako je od datuma kupovine prošlo više od godinu dana

    3. POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE

1. Reklamacioni postupak se inicira podnošenjem popunjenog Zahteva za reklamaciju, u rokovima utvrđenim u poglavlju 1 Garantnog lista (Garancija Kvaliteta), i to isključivo prodavcu kod koga je proizvod kupljen. Popunjen Zahtev za reklamaciju mora biti potpisan od strane vlasnika, korisnika proizvoda, ili njegovog zastupnika. Uz pravilno popunjen Zahtev za reklamaciju, obavezno je da se priloži reklamirani proizvod, prvavilno popunjen Garantni list, overen od strane prodavca na dan kupovine i račun o kupovini proizvoda, odnosno račun o kupovini vozila, ukoliko se reklamira proizvod iz prve ugradnje

2. Pravo na rešavanje zahteva i odlučivanje o reklamaciji imaju isključivo obučeni, stručni i ovlašćeni predstavnici prodavaca (servisera) i davaoca garancije

3. Odgovor na reklamacioni zahtev dostavlja se kupcu u roku od 15 dana, a ceo reklamacioni postupak obaviće se najkasnije u roku od 45 dana od dana iniciranja reklamacionog postupka, izuzev za potrošače fizička lica koji na tržištu pribavljaju robu u svrhe koje nisu namenjene njihovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, za koje važe rokovi saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, precizirani u tački 4 ovog garantnog lista

4. Ukoliko je reklamacija opravdana, obeštećenje kupca se vrši novim proizvodom ili isplatom novčanog iznosa u procentualnoj vrednosti neamortizovanog dela vrednosti gume, koji je utvrđen na osnovu merenja preostale dubine gazećeg sloja gume

5. Proizvodi kojima se priznaje garancija postaju vlasništvo proizvođača/uvoznika i ne vraćaju se podnosiocu reklamacionog zahteva

6. Proizvodi čija reklamacija nije prihvaćena, a postoji pisani zahtev kupca za povraćaj proizvoda (koji se popunjava u Zahtevu za reklamaciju), biće vraćeni u prodajni objekat u kome je reklamacioni postupak pokrenut

7. Proizvod čija reklamacija nije prihvaćena, čuva se 60 dana od dana dostavljanja obaveštenja kupcu o neprihvatanju njegove reklamacije, pod uslovom da se kupac tako izjasnio u Zahtevu za reklamaciju

  4. PRAVA KUPCA PO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA

Ovim garantnim listom davalac garancije ne utiče na prava potrošača, saglasno odredbi čl. 52 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i njegova prava su posebno zaštićena Zakonom o zaštiti potrošača, a naročito:

- pravo izbora da se nesaobraznost reklamiranog proizvoda otkloni opravkom (ukoliko je to moguće), ili zamenom proizvoda

- pravo da zahteva umanjenje cene, ili rasikid ugovora o kupoprodaji reklamiranog proizvoda (ukoliko otklanjanje nesaobraznosti iz prethodne tačke nije moguće, ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca ili davaoca garancije)

- pravo da raskine ugovor o kupoprodaji reklamiranog proizvoda, ako ne može da ostvari svoja prava utvrđena tačkom 1 ovog stava, s tim što kupac nema pravo da raskine predmetni ugovor ako je nesaobraznost proizvoda neznatna

- pravo da u roku od 8 dana, od dana predaje reklamacije prodavcu, dobije odgovor pisanim ili elektronskim putem, koji mora da sadrži odluku da li se prihvata reklamacija, izjašnjenje o njegovom zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu

 

REKLAMACIONI CENTRI

NIŠ

12. Februar 1  tel. 018/4581-191

Vizantijski bulevar bb  tel. 018/4150-107

Vardarska br.1 tel. 018/524-671

NOVI SAD

Filipa Višnjića br.12    tel. 021/421-665

SUBOTICA

Beogradski put br.59  tel. 024/4150-059

ČAČAK

Đorđa Popovića bb tel. 032/5590-160

BEOGRAD - ZEMUN

Autoput Beograd-Novi Sad bb tel. 011/3779-720

BEOGRAD - TROŠARINA

Save Maškovića br.3 tel. 011/3779730

BEOGRAD - VILINE VODE

Venizelosova br.35  tel. 011/6558-965

KRAGUJEVAC

Kneza Mihaila br.276  tel. 034/6170-516

KemoImpex koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, statistika. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.