Opšti uslovi kupovine za fizička i pravna lica

Opšti uslovi korišćenja web prezentacije

Posetom ili kupovinom prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Kompanija Agrohim&Kemoimpex D.O.O (u daljem tekstu Kemoimpex) zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Uslovi poslovanja

Web prezentacija kompanije Agrohim&Kemoimpex posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Izjava o zaštiti privatnosti korisnika

Kompanija Agrohim&Kemoimpex se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih naših kupaca i donatora. Saglašavanjem sa opštim uslovima korišćenja  smatra se da je kupac/korisnik u smislu  odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  upoznat sa:  identitetom kompanije Agrohim&Kemoimpex doo kao Rukovaoca i njegovim kontakt podacima; sa tim da je pravni osnov obrade obrada sa pristankom, kao i da se podaci o ličnosti koriste za potrebe kreiranja baze korisnika radi obaveštavanja korisnika o aktivnostima , beneficijama i  promocijama Rukovaoca, za potrebe pružanja odgovora na pitanja kupaca i registracije korisnika na sajtu Rukovaoca; sa tim koji se  podaci korisnika o ličnosti prikupljaju; sa tim da Rukovalac  podatke o ličnosti može  elektronski i fizički skladištiti, čuvati  u skladu sa ZZPL; sa pravom da može opozvati  svoj pristanak u svako doba, što podrazumeva da se nakon toga podaci o ličnosti brišu, kao i sa rokom čuvanja podataka koji rok čuvanja  važi do opoziva ;sa pravima koje ima po ZZPL i načinom ostvarivanja tih prava, uključujući tu i pravo obraćanja Pritužbom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ; sa merama zaštite koje u odnosu na podatke o ličnosti primenjuje Rukovalac i da imajući sve gore navedeno u vidu, daje svoj pristanak da Rukovalac obrađuje odnosno prikuplja podatke o ličnosti i to samo one koji su osnovni i neophodni   za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Kompanija Agrohim&Kemoimpex doo daje donatorima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za naše marketinške akcije. Svi podaci o donatorima/korisnicima/kupcima se strogo čuvaju u  elektronskim bazama podataka koje su zaključane pod šifrom i koje su  dostupne samo ovlašćenim zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u kompaniji Agrohim&Kemoimpex odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri, ikonice) i softver su vlasništvo kompanije Agrohim&Kemoimpex i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Povraćaj sredstava za fizička i pravna lica u maloprodaji

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, pouzećem ili po predračunu, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja ako je plaćanje izvršeno platnim karticama, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice, odnosno povraćaj sredstava će izvršiti putem pošte ili druge kurirske službe koja je naplatila prilikom preuzimanja (pouzećem). Za uplate preko tekućeg računa, povraćaj se vrši običnim nalogom za prenos sa naznakom "povraćaj sredstava".
Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.

Procedura naručivanja i povrata robe/guma kod prodaje pravnim licima-poslovnim kupcima u veleprodaji

Prilikom poručivanja robe, kupcu će od strane prodavca, putem mejla, biti dostavljena porudžbenica (sa specifikacijom naručenih guma), a koju je prethodno kreirao sam kupac ili komercijala prodavca prema uputima kupca. 
Prilikom prijema mejla sa narudžbenicom, Kupac će istovremeno dobiti i obaveštenje o  mogućnosti otkazivanje narudžbenice, te se tako kupcu ostavlja  rok da otkaže formiranu narudžbenicu sve do momenta dokle status nardužbine ne bude preimenovan u “dat  nalog magacinu na odvajanje”. Otkazivanje porudžbine nakon pojave ovog statusa porudžbine, više neće biti moguće i narudžbenica će se smatrati valdinom i  prihvaćenom.

Rok isporuke za naručenu robu je 5 dana, računajući od momenta prihvatanja narudžbenice. Po prijemu robe, Kupac je dužan da odmah izvrši pregled robe i o vidljivim materijalnim nedostacima odmah obavesti Kemoimpex. 
Prihvatanjem ovih opštih uslova kupac je saglasan da se sve gume koje su proizvedene pre 2022. godine smatraju  gumama sa starim dotom.

U slučaju odustanka od  primljene, odnosno kupljene gume/a, kupac je dužan da za svaki izvršeni povraćaj gume/a, plati prodavcu  iznos administrativnih troškova nerealizovane prodaje ( troškove transporta, odvajanja robe, process prijema u magacina i sl.) u iznosu od 500 din/kom, osim u slučaju kada je prodavac kasnio sa isporukom naručenih guma vše od 5  dana, kada kupac vrši povraćaj gume čiji je dot stariji od 2022. godine i u slučaju postojanja materijalnog nedostatka na gumi odnosno isporuke pogrešnog artikla kupcu krivicom prodavca.

Komunikacija sa korisnicima

Naša komunikacija sa posetiocima sajta i kupcima se odvija putem elektronske pošte, chat-a ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Radno vreme

Online prodavnica preko web prezentacije radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan, o čemu ćete biti obavešteni.

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Kompanija Agrohim&Kemoimpex zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta.
Prikazane cene i kreirane porduzbenice su informativnog karatera i kompanija Agrohim&Kemoimpex zadržava pravo da izmeni. Finalna cena kupljenog proizvoda se odredjuje prilikom fakturisanja i izlasku robe iz magacina.

Fiskalni računi  eFiskalizacija:
Prihvatanjem uslova korišćenja sajta Korisnik  daje saglasnost da mu fiskalni račun za kupljenu robu, u skladu sa važećim praviilima e-fiskalizaijce,  bude dostavljen elektonskim putem, na imejl adresu, uz navođenje hiperlinka.

Opisi, cene i raspoloživost guma

Agrohim&Kemoimpex nastoji da svi opisi, cene i raspoloživost guma budu tačni, ali ne isključuje mogućnost grešaka. Naš sistem za prikupljanje podataka se oslanja na različite informacione sisteme od kojih pojedini nisu u našoj nadležnosti, već u nadležnosti naših poslovnih partnera. Zbog toga zadržavamo pravo da otkažemo narudžbenicu ukoliko je došlo do grube greške u opisu, ceni ili raspoloživosti kao posledice nepravilnosti rada nekog od informacionih sistema.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača, u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu, bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, a isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.
Ugovor zaključen izvan poslovnih prostorija, kao i ugovor za koji je potrošač dao ponudu izvan poslovnih prostorija, je svaki ugovor između trgovca i potrošača zaključen izvan poslovnih prostorija trgovca uz istovremeno fizičko prisustvo trgovca i potrošača; ugovor zaključen u poslovnim prostorijama trgovca ili putem sredstava komunikacije na daljinu, a o čijem zaključenju su vođeni pregovori izvan poslovnih prostorija trgovca uz istovremeno fizičko prisustvo trgovca i potrošača; ugovor zaključen tokom putovanja koje je organizovao trgovac i koje je za cilj ili posledicu imalo promovisanje i prodaju robe ili usluga potrošaču.

Obaveštavanje potrošača

Potrošač ima pravo da pre zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, na jasan i razumljiv način bude obavešten o sledećem:adresi na kojoj trgovac posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;

 1. prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pretplatu. Kada se ovim ugovorima utvrđuje plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove, a  kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, saopštava se način na koji će se prodajna cena obračunavati;
 2. trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;
 3. uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora;
 4. obavezi da plati trgovcu razumne troškove, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev;
 5. kada pravo na odustanak od ugovora nije predviđeno, da bude obavešten o tome da ne može da koristi pravo na odustanak ili da bude obavešten o okolnostima pod kojima gubi pravo na odustanak od ugovora;
 6. postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca.potrošač ima pravo da bude obavešten i o sledećem:
  1. dužnosti da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe;
  2. minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa ugovorom.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana prijema robe, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. Svoje pravo na odustanak od ugovora potrošač ostvaruje izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, ili na drugi nedvosmislen način. Navedeni obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu , kompanija Agrohim&Kemoimpex obezbeđuje svojim  kupcima u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti potrošača i to prilikom naručivanja željenog proizvoda na način što se obrazac za odustanak zajedno sa  porudžbenicom i obaveštenjem o saobraznosti  dostavlja na mejl adresu potrošača sa kojom su registrovani na  sajtu kompanije.   Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana, a proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

U slučaju da potrošač ostvari svoje pravo odustanka od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju sledeće obaveze:

 • obaveze trgovca: da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.
 • obaveze potrošača: dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, dužan je da snosi troškove vraćanja robe trgovcu

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 2. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 3. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 4. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora koji sadrže nepravične ugovorne odredbe

Ugovorna odredba obavezuje potrošača ako je izražena jednostavnim, jasnim i razumljivim jezikom i ako bi je kao takvu shvatio razuman čovek potrošačevog znanja i iskustva. Nejasne odredbe ugovora koji je zaključen između potrošača i trgovca, tumače se u korist potrošača kao ekonomski slabije ugovorne strane.

Nepravična ugovorna odredba

Nepravična ugovorna odredba je svaka odredba koja protivno načelu savesnosti i poštenja ima za posledicu značajnu nesrazmeru u pravima i obavezama ugovornih strana, a  na štetu potrošača, i kao takve su ništave.
Kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje da li je određena odredba ugovora nepravična su:

 1. priroda robe ili usluga na koje se ugovor odnosi;
 2. okolnosti pod kojima je ugovor zaključen;
 3. ostale odredbe istog ugovora ili drugog ugovora sa kojim je ugovor u vezi;
 4. način na koji je postignuta saglasnost o sadržini ugovora i način na koji je potrošač obavešten o sadržini ugovora.

Na primer: ugovorna odredba na osnovu koje trgovac ima: isključivo pravo tumačenja ugovornih odredaba, isključenje ili ograničenje odgovornosti trgovca za slučaj smrti ili telesnih povreda potrošača usled činjenja ili nečinjenja trgovca,  isključenje ili ograničenje prava potrošača da pokrene određeni postupak ili da upotrebi određeno pravno sredstvo za zaštitu svojih prava, a naročito nametanje obaveze potrošaču da sporove rešava pred arbitražom na način koji je u suprotnosti sa odredbama Zakona.

Ugovorne odredbe za koje se pretpostavlja da su nepravične ugovorne odredbe ako se ne dokaže drugačije

Primera radi, navodimo neke ugovorne odredbeza koje sadrže pretpostavku nepravičnosti:
1) ograničenje ili isključenje prava potrošača prema trgovcu ili trećoj strani u slučaju potpunog ili delimičnog neispunjenja bilo koje ugovorne obaveze trgovca, uključujući ograničenje ili isključenje prava potrošača da prebije potraživanje koje ima prema trgovcu sa potraživanjem koje trgovac ima prema potrošaču;
2) pravo trgovca da jednostrano raskine ugovor u bilo kom trenutku, ako isto pravo nije garantovano potrošaču.
Dakle, one odredbe u kojima se, na očigledan način, direktno pravi nejednakost između ugovornih strana, i kojima se potrošač direktno obespravljuje u mogućnosti ostvarivanja jednakosti u samom ugovornom odnosu, što je jedno od načela ugovornog prava.

Trgovac ovim putem obaveštava potoršače da, u slučaju nezadovoljstva odgovorom kojim se odbija reklamacija  kupca/potrošača,  spor mogu rešiti  vansudskim putem, pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Listu ovlašenih vansudskih tela potrošači mogu pronaći na linku:       https://mtt.gov.rs/extfile/sr/33309/lifstaa.pdf

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji

Kada trgovac nastupa prema potrošaču ugovorom o prodaji, zakonski termin za takvog trgovca je “prodavac“. Ugovor o prodaji je svaki ugovor kojim prodavac prenosi, ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluge. U smislu zakona, predmet prodaje mogu biti i roba i usluge.

Raskid ugovora zbog neispunjenja isporuke

Ukoliko prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku, a ispunjenje obaveze u tom roku je bitan sastojak ugovora ili je potrošač obavestio prodavca pre zaključenja ugovora da je isporuka na određeni dan, odnosno u ugovorenom roku od suštinskog značaja za njega, ugovor se raskida po samom zakonu (po sili zakona). U tom slučaju, potrošač može održati ugovor ako bez odlaganja ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora. U slučaju da trgovac ni u naknadnom roku ne isporuči robu, ugovor se raskida po samom zakonu. Kada dođe do raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora.

Saobraznost robe

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Za saobraznost robe i usluge, odgovarate isključivo Vi kao prodavac. Jedini slučaj kada prodavac ne odgovara za nesaobraznost je ukoliko je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je on sam dao.
Članom 53. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 - dalje: Zakon) propisano je da je prodavac odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Reklamaciona procedura detaljno je utvrđena u članu 56. Zakona. Shodno ovom članu, potrošač izjavljuje reklamaciju prodavcu kod koga je robu kupio, radi ostvarivanja svojih prava po osnovu saobraznosti robe ugovoru ili po osnovu garancije ako je za kupljeni proizvod potrošač dobio i garanciju.
Shodno navedenom prodavac ne može ograničiti pravo potrošača koje mu je zakonom dato. Navedene odredbe Zakona su imperativnog karaktera i ne mogu se menjati. Bez obzira na to što prodavac istakne obaveštenje da za određenu robu ne prihvata reklamaciju, to ga ne oslobađa obaveze propisane zakonom.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

U slučaju da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, i to opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako takvo otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora. Ponavljamo, ovo je isključivo i apsolutno pravo potrošača, i ni na koji način se ne može umanjiti ili ukinuti.

Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga

Raskidanje ugovora zbog odstupanja od ugovorenih uslova

Ukoliko se u toku pružanja usluge utvrdi da se prodavac ne pridržava uslova iz ugovora, odnosno da pružanje usluge ne vrši u skladu sa ugovorom, usled čega nastane opasnost da izvršena usluga bude nesaobrazna ugovorenoj, potrošač može upozoriti prodavca na te okolnosti i odrediti primeren rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Ako do isteka tog roka prodavac ne postupi po zahtevu potrošača, potrošač može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.

Raskidanje ugovora pre isteka roka

U slučaju da je očigledno da prodavac ne može izvršiti saobraznu uslugu u roku (a taj rok je bitan element ugovora), potrošač može:

 1. raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
 2. zahtevati naknadu štete.

U slučaju da prodavac kasni sa izvršenjem usluge u odnosu na ugovoreni rok (a taj rok nije bitan element ugovora), potrošač koji nema interes za izvršenje usluge posle proteka ugovorenog roka može:

 1. raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
 2. zahtevati naknadu štete.

Ukoliko usluga nije saobrazna ugovorenoj, potrošač može da zahteva od prodavca da izvrši saobraznu uslugu, a ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Izjava o saobraznosti - sadrži osnovne informacije o kvalitetu proizvoda, kao i način i postupak ostvarenja prava kupaca utvrdjenih zakonskim propisima Republike Srbije: Garancija kvaliteta, Uslovi i pravo na reklamaciju, Obaveze davaoca garancije, Postupak rešavanja reklamacije, Prava kupca i tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika koje ne predstavlja deo garantnog lista. Odnosi se na sledeće proizvođače:
Starfire, Cooper, Cordiant, Continental, Niznjekamsk, Omsk, Jaroslav, Kabat, Voltyre,Mirage, Annaite, Trayal, Marris, Dayton, Nokian;
Dužina trajanja garancije 24 meseci.

Obaveštenje o saobraznosti - sadrži osnovne informacije o kvalitetu proizvoda, kao i način i postupak ostvarenja prava kupaca utvrđenih zakonskim propisima Republike Srbije: Garancija kvaliteta, Uslovi i pravo na reklamaciju, Obaveze davaoca garancije, Postupak rešavanja reklamacije, Prava kupca i tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika koje ne predstavlja deo Garantnog lista. Odnosi se na proizvođače:
Pirelli, Michelin, BFGoodrich, Kleber, Tigar, Riken, Kormoran, Taurus, Sava, Fulda, Dunlop,
Goodyear, Debica, Linglong (putnički/SUV/kombi), Kumho;
Dužina trajanja garancije 36 meseci.

Obaveštenje o saobraznosti - sadrži osnovne informacije o kvalitetu proizvoda, kao i način i postupak ostvarenja prava kupaca utvrđenih zakonskim propisima Republike Srbije: Garancija kvaliteta, Uslovi i pravo na reklamaciju, Obaveze davaoca garancije, Postupak rešavanja reklamacije, Prava kupca i tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika koje ne predstavlja deo Garantnog lista. Odnosi se na proizvođače:
Lassa, Hankook, Laufenn, Kingstar, Bridgestone, Firestone, OZKA, GTK, Cultor, Trelleborg.

Dužina trajanja garancije 48 meseci.

Obaveštenje o saobraznosti - sadrži osnovne informacije o kvalitetu proizvoda, kao i način i postupak ostvarenja prava kupaca utvrđenih zakonskim propisima Republike Srbije: Garancija kvaliteta, Uslovi i pravo na reklamaciju, Obaveze davaoca garancije, Postupak rešavanja reklamacije, Prava kupca i tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika koje ne predstavlja deo Garantnog lista. Odnosi se na proizvođače:
Triangle, Mitas, Alliance, Linglong(teretni SRBIJA)

Dužina trajanja garancije 60 meseci.

Procedura isporuke i naplate guma

Garancija prilikom kupovine za pravna lica

KemoImpex koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, statistika. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.